INSCRICIÓN AOS SERVIZOS DE CONCILIACIÓN

Formulario

5.- Tipo de conciliación que esta/e alumna/o precisará no vindeiro curso escolar 2020-2021

6.- No caso de ter indicada a opción de discontinuo nalgún dos casos anteriores indica en que días da semana fará uso a/o nena/o deste servizo

Se enviará una copia de tus respuestas por correo electrónico a la dirección que has proporcionado. 

Para o tratamento dos seus datos persoais segundo o disposto no artigo 6 do Regulamento (UE) 2016/679, informándolle que o tratamento dos seus datos ten como base a súa solicitude de baixa na nosa asociación. 

En cumprimento do artigo 13 do Regulamento Europeo de Protección de Datos, informámoslle de que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento BAIXA DE SOCIOS, coa finalidade de que a súa baixa quede rexistrada. 

Poderá exercitar os dereitos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, LIMITACION, SUPRESION E PORTABILIDADE mediante escrito dirixido a Anpa Cobas do Ceip Os Tilos R/Ameneiro nº21, Urb. Os Tilos C.P. 15894 Teo A Coruña, acompañando fotocopia de DNI ou no seu defecto documento que acredite a súa debida identidade.

© Copyright - ANPA COBAS | Diseño de territorioweb.es