Asamblea extraordinaria do 21 de Setembro

Lectura do punto do día: 

  • CESIÓN DE COMEDOR Á CONSELLERíA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL.
  • Explicamos o motivo da reunión e que para axilizar dita asamblea se mandou  documento da Consellería ao mail dos asociados e asociadas para que fosen coñecedores e coñecedoras da condicións impostas pola Consellería.
  • Resolvense dúbidas dos asistentes.
  • E realizase a votación do punto do día :

Con 33 socios presentes .

Votos delegados: 13 (4 votos simples e 9 dobles por ser do pan e nai 18 (TOTAL 22)).

  • 44 votos SI
  • 5 votos NON 
  • 6 votos ABSTENCIÓNS

Polo tanto queda aprobada a cesión do comedor a Consellería de Educación por maioría de 44 votos SI e 5 NON.

Informamos que se realizarán os trámites oportunos e que se informará a Consellería tal decisión.